Gebruiksvoorwaarden Care4Corona.nl

De website www.care4corona.nl (de “Website”) wordt beheerd door Get Up! Holding B.V. (“Get Up!”). Get Up! is gevestigd aan de Leidsevaartweg 99 te Heemstede.

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacyverklaring, zijn van toepassing op een bezoek aan en het gebruik van de Website en het daarop gepubliceerde beeldmateriaal, informatie en diensten (“Content”). Door deze Website te bezoeken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Get Up! behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen en correcties op de Website of in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

Aansprakelijkheid

 • Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud en samenstelling van de Website, maar Get Up! garandeert niet dat de Website en/of de Content vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de Content actueel, compleet of accuraat zijn.
 • De Website en de Content zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
 • De Website en de Content zijn niet bedoeld voor:
  • gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging; en
  • bezoekers jonger dan 16 jaar.

Indien een bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden of niet aan de minimum leeftijdsgrens voldoet, doet hij dit op eigen risico. Get Up! is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

 • Get Up!, aan haar gelieerde bedrijven, derden die Content leveren voor de Website, en/of andere vertegenwoordigers, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van (i) het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen, en (ii) het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website en/of de Content, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Content of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Get Up! of haar bedrijfsleiding.
 • De Website bevat banners en links naar externe internetpagina’s, zoals social media kanalen. Get Up! is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacyverklaring van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

 • Alle rechten op de Website en de Content, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Get Up! en/of de licentiegevers van de Content.
 • De Content op de Website kan uitsluitend worden geraadpleegd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Up! vereist.
 • Bezoekers mogen op de door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.

Gebruik van de Website

 • Bij het gebruik van de Website is een bezoeker verplicht om te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle in deze voorwaarden vermelde regels na te leven.
 • Het is een bezoeker niet toegestaan om:
  • met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
  • scraping toe te passen, dan wel software te gebruiken om informatie van de Website te verkrijgen;
  • Content van de Website te gebruiken voor eigen doeleinden;
  • de Website zonder schriftelijke toestemming van Get Up! te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;
  • de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvuldigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
  • de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
 • Get Up! behoudt zich het recht voor om nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de bezoeker die zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en opsporingsinstanties in te lichten over Content geplaatst door bezoekers die strafbaar is. Get Up! kan tevens, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit, de Content van bezoeker aanpassen of verwijderen, tijdelijk of permanent de toegang van bezoeker tot de Website ontzeggen en eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de bezoeker van de Gebruiksvoorwaarden verhalen op de bezoeker.

Content van bezoeker

 • Bezoekers kunnen op bepaalde onderdelen van de Website, zoals bij artikelen, een reactie plaatsen. Content van de bezoeker geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende bezoeker. Get Up! kan Content geplaatst door bezoeker monitoren, maar is daartoe niet verplicht. Get Up! is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van Content geplaatst door bezoeker. De bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem of haar geplaatste Content op de Website.
 • In het geval de bezoeker Content op de Website plaatst of deze toestuurt aan Get Up! ter plaatsing op de Website (bijvoorbeeld wanneer bezoeker deelneemt aan de Fotowedstrijd), is Get Up! gerechtigd deze Content te publiceren op de Website en anderszins in te zetten voor de promotie van de Website in de ruimste zin van het woord, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Get Up! zal niet gehouden zijn de betreffende Content geheim te houden.
 • Bezoeker staat ervoor in dat de Content juist en volledig is, voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat eventueel voor plaatsing van de Content op de Website of elders de benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. Bezoeker vrijwaart Get Up! van alle schade en kosten die Get Up! lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 • Get Up! is gerechtigd om bezoekers die handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden de toegang tot de Website te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres, of om door bezoekers geplaatste Content aan te passen of te verwijderen.
 • Get Up! benadrukt dat Content geplaatst door bezoekers op de Website wordt gepubliceerd. Get Up! adviseert bezoekers dan ook om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen door geen gevoelige persoonlijke informatie, waaronder emailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, bekend te maken.
 • In het geval de bezoeker Content op de Website plaatst of deze toestuurt aan Get Up! ter plaatsing op de Website (bijvoorbeeld wanneer bezoeker deelneemt aan de Fotowedstrijd), mag de Content:
  • Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten van derden;
  • Geen virussen of andere programmatuur bevatten die schade toe kan brengen aan bezoekers, Get Up! of derden;
  • Anderen niet bedreigen, beledigen, discrimineren, hinderen, aanzetten tot activiteiten waarbij mensen ernstig gewond kunnen raken, of expliciete of grafische inhoud bevatten van seksuele handelingen;
  • Niet opzettelijk onjuist, smadelijk, misleidend zijn of zo kunnen worden opgevat.

Nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.